UBEZPIECZENIE SKIPPERA OD WYPADKÓW

YACHT-POOL - szczegółowe warunki / PL01

Niniejsza polisa ubezpieczenia od wypadków będzie uznawana za zawartą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia od Wypadków (AUVB 1997) oraz szczegółowymi warunkami ubezpieczenia Yacht-Pool wymienionymi poniżej.

1. W kontekście Ogólnych Zasad Ubezpieczenia od Wypadków (AUVB 1997) ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała wszystkie wypadki odniesione przez upoważnionych użytkowników/osoby przebywające na jachcie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą wejścia na pokład jednostki pływającej i zakończy z momentem opuszczenia tejże jednostki. Korzystanie z pontonu/szalupy będzie rozumiane jako koasekuracja. 

2. Wszystkie upoważnione do tego osoby przebywające na jachcie zostaną objęte ubezpieczeniem, pomijając osoby profesjonalnie zaangażowane w utrzymanie i naprawę jachtu. 

3. W przypadku szkody kwota ubezpieczenia zostanie rozdzielona w równych częściach pomiędzy liczbę osób obecnych na jednostce pływającej w chwili wypadku. Każda osoba otrzyma kwotę proporcjonalną do odpowiadającej  jej części z całości kwoty ubezpieczenia. 

3.1. Jeśli dla skippera została zawarta osobna umowa ubezpieczeniowa, będzie ona dostępna wyłącznie do jego dyspozycji i nie będzie podlegała żadnemu podziałowi.
  
4. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia zastosowanie mają dodatkowe warunki dla ubezpieczenia od wypadków dzieci (włącznie z zatruciem), oprócz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Wypadków (AUB 88).

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków odniesionych przez ubezpieczonego w trakcie pilotowania, współ-pilotowania lub jazdy jednostką motorowodną w czasie zdarzeń związanych z osiąganiem najwyższych prędkości. Odnosi się to również do wszelkich jazd treningowych.


6. Włączenie kosztów akcji ratowniczych

6.1. Zgodnie z wnioskowaną kwotą ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje do 60.000 Euro ryczałtem dla skippera i załogi niezależnie od ilości osób znajdujących się na pokładzie, jak również na wydatki związane z akcją ratowniczą.

6.2. Działania poszukiwawcze ofiar wypadku, nawet jeśli wypadek nie został potwierdzony, a jest jedynie domniemany. Dotyczy to także zaginięć na morzu wskutek sztormu lub poważnego uszkodzenia jednostki pływającej. 

6.3. Działania ratownicze wobec ofiar wypadku oraz ich transport do najbliższego szpitala, włącznie z dodatkowymi koniecznymi kosztami, które powstaną w związku z ich podróż powrotną do domu.

6.4. Transport do ojczyzny zmarłych w wyniku wypadku.

7. Jeśli równocześnie obowiązują indywidualne polisy ubezpieczenia kosztów choroby wtedy ubezpieczyciel ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zwróci koszty akcji ratowniczej tylko w takim stopniu, w jakim ubezpieczyciel na wypadek choroby wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań, a te nie pokryły powstałych kosztów. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie zobligowany do wypłaty świadczenia lub będzie poddawał w wątpliwość swoje zobowiązanie do wypłaty świadczenia, w takim przypadku ubezpieczony może wysunąć bezpośrednie roszczenia pod adresem firmy, która wydała ubezpieczenie od wypadku.

8. W przypadku włączenia świadczenia na wypadek śmierci obowiązują odpowiednio pkt. 1-5.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl