Skipper- Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej

YACHT-POOL-warunki szczególne PL01

1. Ryzyko ubezpieczone

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach paragrafów 1-20 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej (ARB 94), jak również w ramach następujących postanowień:


2. Osoby ubezpieczone
Ochronę ubezpieczeniową otrzymują skipper  jako właściciel polisy i uprawnieni członkowie załogi jako osoby współubezpieczone w swoim charakterze jako uprawnieni do kierowania obcymi jachtami (tzn. nie będącymi ich własnością), które o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej wykorzystywane są wyłącznie do celów prywatnych. Jeśli kierowanie jachtem wiąże się z otrzymaniem wynagrodzenia, to musi to zostać udokumentowane we wniosku i na polisie ubezpieczeniowej.


3. Suma zabezpieczenia
Suma zabezpieczenia każdego przypadku ochrony prawnej wynosi € 200.000,- .

4. Zakres zabezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

4.1 Ochronę prawną od odszkodowania zgodnie z § 2 a) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94.

4.2 Ochronę prawną od kosztów administracyjnych zgodnie z § 2 g) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94.

4.3 Ochronę prawną od kosztów kar i wykroczeń w związku z obroną w postępowaniu z powodu wypadku jachtu lub przekroczenia przepisów karnych i tych dot. wykroczeń w związku z kierowaniem jachtem zgodnie z § 2 i) i j) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94.


5. Rozszerzenie zabezpieczenia
W związku z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie lub obroną w postępowaniu karnym i dot. wykroczeń ubezpieczyciel od ochrony prawnej przejmuje w odróżnieniu od § 3 ustęp. 3a) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94 także koszty w postępowaniu przed sądem konstytucyjnym. W przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy ubezpieczyciel przejmuje także koszty zażaleń składanych do Federalnego Sadu Administracyjnego.


6. Zakres obowiązywania
Zakres obowiązywania paragrafu § 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94 rozciąga się na cały świat.

7. Zakres świadczeń
Ubezpieczyciel ponosi koszty ubezpieczonych postępowań w ramach § 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94. Jeśli właściwość miejscowa sądu znajduje się poza zakresem obowiązywania określonym w § 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94, to ubezpieczyciel w odróżnieniu do § 5 ust,. 1 b) 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kosztów ochrony prawnej ARB 94 ponosi koszty:

7.1. własnego lub cudzego adwokata w sprawach cywilnych do wysokości ustawowych opłat zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach adwokackich (RVG) z wartości przedmiotu sporu do € 256.000,-;

7.2 postępowań karnych i dot. wykroczeń do dwukrotności najwyższych opłat przewidzianych zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach adwokackich (RVG).


8. Obowiązki
Jako obowiązki, których naruszenie skutkuje brakiem konieczności wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela, uznaje się następujące sytuacje, w których

8.1 ubezpieczony posiada wszelkie konieczne urzędowe zezwolenia do kierowania jachtem,

8.2 ubezpieczony w momencie wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub lekarstw i gdy wywiązuje się ze swoich ustawowych zobowiązań, wyraża zgodę na badanie wydychanego powietrza na zawartość alkoholu, na badanie lekarskie oraz pobranie krwi,

8.3 ubezpieczony po wypadku jachtu wypełnia swoje ustawowe obowiązki związane z zawiadomieniem o wypadku i udzieleniem pomocy poszkodowanym.

8.4 Zobowiązanie do wypłaty świadczenia przysługuje ubezpieczonemu i współubezpieczonym osobom, o ile te osoby ani nie znały ani nie musiały znać naruszeń tych obowiązków. Zwolnienie od wypłaty świadczenia z powodu naruszenia obowiązków wg. pkt 8.1 do 8.3 obowiązuje tylko wtedy, gdy opisana okoliczność stwierdzona została w orzeczeniu sądu lub urzędu administracyjnego lub w uzasadnieniu prawomocnej decyzji w związku z wypadkiem przewidzianym w umowie ubezpieczenia. Wykonane przez ubezpieczyciela świadczenia należy spłacić.

Ryzyko konfiskaty/ Pożyczka kaucyjna

Poprzez uiszczenie dopłaty do składki można ustalić w formie uzupełnienia do ochrony prawnej skippera, iż ubezpieczyciel w drodze zaliczki zapłaci owe należności do wysokości € 52.000,-, które muszą zostać poniesione za granicą przez ubezpieczonego, aby tymczasowo uniknąć środków ścigania karnego (kaucja karna). Ubezpieczony musi zwrócić ubezpieczycielowi tę zaliczkę w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wpłaty przez ubezpieczyciela.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl