UBEZPIECZENIE CZARTERU OD NASTĘPSTW USZKODZEŃ

YACHT-POOL - warunki ubezpieczenia od następstw uszkodzeń /PL01


1. Ryzyko ubezpieczone

Ubezpieczeniem objęte są straty finansowe poniesione przez właściciela i/lub firmę czarterującą jacht wyczarterowany ubezpieczonemu, które powstaną ze względu na to, iż jacht stał się niezdatny do użytkowania w czasie kolejnego rejsu czarterowanego wskutek szkody, za którą w sposób nie ulegający wątpliwości odpowiada czarterujący lub jego załoga. Czarterujący jest zobowiązany do zadośćuczynienia w oparciu o:
· ustalenia prawne, lub
· ustalenia umowy czarteru.

2. Osoby ubezpieczone
Ubezpieczeniem objęci są skipper jako właściciel polisy oraz każdy członek załogi.

2.1. Klauzula do prowadzenia jednostki pływającej 

Jeśli do prowadzenia danej jednostki pływającej konieczne jest dysponowanie odpowiednim oficjalnym zezwoleniem, a osoba kierująca daną jednostką pływającą takich aktualnych uprawnień w czasie powstania szkody nie posiada, w takim przypadku ubezpieczyciel jest zwolniony z konieczności wypłacenia świadczenia wynikającego z ubezpieczenia.

2.2. Mimo to, ubezpieczyciel musi wypłacić świadczenie wynikające z ubezpieczenia właścicielowi polisy, jeśli:
a) właściciel polisy miał powody w dobrej wierze uznać, że osoba prowadząca jednostkę pływającą dysponowała wymaganym zezwoleniem, lub
b) jednostka była prowadzona przez osobę do tego nie autoryzowaną.


3. Świadczenia ponoszone przez ubezpieczyciela:
Ubezpieczyciel pokryje szkody spowodowane przez utratę dochodów z powodu dni przestoju. W odniesieniu do dni przestoju w związku z powyższym punktem 1., podstawą wyceny ubezpieczyciela będzie proporcjonalna dzienna stawka podstawowego czarteru za jacht (pomijając usługi dodatkowe takie jak koszty przelotów samolotem, itp.) zgodnie z zapisami umowy czarteru dla kolejnego czarterującego. Jako dni przestoju rozumie się te dni, na które jacht został już wyczarterowany, kiedy doszło do zdarzenia powodującego szkodę, oraz na które właściciel jachtu nie jest w stanie udostępnić zastępczego jachtu.

Za pierwsze trzy dni przestoju nie będzie żadnej rekompensaty. Maksymalne odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela w ciągu jednego roku ubezpieczeniowego oraz za każde zdarzenie powodujące wystąpienie szkody będzie wynosiło do 13.000 Euro


4. Ubezpieczeniem nie są objęte:

  • Dni przestoju na jachcie wynikające z uszkodzenia silnika
  • szkody nie spowodowane przez czarterującego ani jego załogę (np. siła wyższa, uderzenia pioruna, itp.)
  • szkody spowodowane w czasie regat, o ile nie ustalono inaczej pokrycia ryzyk związanych z regatami.


5. Zobowiązania ubezpieczonego
Warunkiem do zaspokojenia roszczeń z tytułu szkód są:

  • Raport szkód podpisany przez skippera oraz wszystkie osoby obecne na jachcie w momencie wystąpienia szkody.
  • Kompletna kopia umowy czarteru.
  •  Kopia umowy czarteru następnego czarterującego, który wskutek szkody nie mógł wykorzystać do rejsu pierwotnie zarezerwowanego jachtu.
  • Raport agencji zawierający informacje o tym, jaki zastępczy jacht został zarezerwowany dla czarterującego
  • Potwierdzenie agencji, że żadna odpowiednia jednostka pływająca nie była dostępna. 
  • Uprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej skippera . 
YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl