UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW ODSTĄPIENIA OD CZARTERU

YACHT-POOL – szczegółowe warunki/PL01 

1. Zakres ubezpieczenia

1.1. Ubezpieczyciel zwróci następujące koszty:

1.2. Koszty anulowania czarteru, które ubezpieczony będzie winien firmie czarterującej lub dowolnej stronie trzeciej w związku z treścią umowy czarteru.

1.3. Możliwe do zweryfikowania koszty dodatkowe poniesione przez ubezpieczonego w związku z podróżą powrotną do domu, gdy rejs został przerwany, oraz inne koszty dodatkowe, które są tego bezpośrednim rezultatem, pod warunkiem, że przyjazd i odjazd zostały włączone do umowy ubezpieczenia. Odnosi się to również do wszelkich kolejnych (wynikających) powrotów. W odniesieniu do zwrotu niniejszych kosztów, zarówno rodzaj jak i typ transportu, zakwaterowania i posiłków będą dostosowane do jakości usług, które zostały zarezerwowane w czarterze. Jeśli konieczna będzie podróż powrotna drogą lotniczą, co będzie stanowiło odejście od pierwotnie zarezerwowanych planów podróży, wtedy zostaną wypłacone tylko koszty miejsca w klasie ekonomicznej. Nie będą pokrywane wydatki medyczne ani koszty poniesione przez osoby towarzyszące, ani koszty transportu do domu zwłok osoby ubezpieczonej.

1.4. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić świadczenia w kontekście punktu 1, jeżeli w jednym z ważnych przypadków wymienionych poniżej można będzie w sposób uzasadniony oczekiwać, że ubezpieczony będzie niezdolny do odbycia podróży lub jeśli nie można będzie w sposób uzasadniony oczekiwać, że ubezpieczony rozpocznie lub zakończy podróż zgodnie z pierwotnym planem:

1.5. W przypadku śmierci, poważnego wypadku lub poważnej, niespodziewanej choroby ubezpieczonego, jego współmałżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, dziadków, wnuków, teściów lub - jeśli podróż została zarezerwowana dla dwóch osób - jego towarzysza podróży, pod warunkiem posiadania przez tę osobę podobnego ubezpieczenia.

1.6. W przypadku nietolerancji szczepionki przez ubezpieczonego lub - jeśli ubezpieczony nie podróżuje sam - przez jego współmałżonka, nieletnie dzieci lub rodzeństwo ubezpieczonego, lub przez rodziców nieletniej osoby ubezpieczonej. Znajduje to zastosowanie wyłącznie jeśli takie spokrewnione osoby również są ubezpieczone.

1.7. W przypadku uszkodzenia mienia należącego do ubezpieczonego lub - jeśli ubezpieczony nie podróżuje sam - mienia osoby spokrewnionej z ubezpieczonym wymienionej w punkcie 1.6. Znajdzie to zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych ogniem, zdarzeniami naturalnymi lub celowymi działaniami przestępczymi osób trzecich, o ile szkoda ta jest znacząca w odniesieniu do majątku i sytuacji finansowej ubezpieczonego lub o ile obecność ubezpieczonego jest istotna dla potrzeb określenia zakresu szkody.

2. Wyłączenia

2.1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

2.2. Zdarzenia wojenne, wojny domowe, incydenty wojenne oraz takie zdarzenia, które niezależnie od stanu wojennego wynikają z wrogiego użycia broni wojskowej lub z obecności broni wojskowej. Także, w przypadku ryzyk wynikających z politycznych zamieszek, powstań lub innych cywilnych konfliktów, albo z zastosowania energii nuklearnej.

2.3. Ubezpieczyciel będzie zwolniony ze swojego zobowiązania do wypłacenia świadczenia, jeżeli dane zdarzenie powodujące wystąpienie szkody mogło zostać w racjonalny sposób przewidziane przez ubezpieczonego w czasie, w którym polisa została zawarta albo jeżeli zdarzenie powodujące wystąpienie szkody zostało spowodowane albo celowym działaniem albo w drodze rażącego zaniedbania ze strony ubezpieczonego.

2.4. Koszty anulowania czarteru spowodowanego ciążą lub jakimikolwiek związanymi z nią komplikacjami lub chorobami.

3. Wartość ubezpieczenia, kwota ubezpieczenia, udział własny ubezpieczonego

3.1. Kwota ubezpieczenia powinna odpowiadać całej wymienionej kwocie podróży (wartość ubezpieczenia). Koszty za usługi tutaj nie wymienione (np. program dodatkowy) również będą uznawane za pokryte ubezpieczeniem, o ile zostały one włączone do kwoty ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości kwoty ubezpieczenia minus udział własny ubezpieczonego. Jeśli wszelkie weryfikowalne dodatkowe koszty związane z podróżą powrotną do domu przekroczą wartość ubezpieczenia, w takim przypadku ubezpieczyciel również dokona zwrotu kwoty nadpłaconej, po odliczeniu udziału własnego ubezpieczonego.

3.2. W przypadku każdego wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia ubezpieczony ponosi udział własny. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, udział własny ubezpieczonego
wynosić będzie 20 procent. 


4. Zobowiązania ubezpieczonego w wypadku przewidzianym w umowie ubezpieczenia

Ubezpieczony jest zobowiązany:

4.1. Poinformować bezzwłocznie Yacht-Pool o zaistnieniu wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia oraz równocześnie odwołać rezerwację podróży w firmie, w której dokonano rezerwacji lub, jeśli podróż już się rozpoczęła u organizatora podróży.

4.2. Dostarczyć Yacht-Pool wszelkich istotnych wymaganych informacji oraz dostarczyć wszelkie konieczne dowody, a w szczególności zaświadczenia lekarskie odnośnie chorób, wypadków lub nietolerancji na szczepienie.

4.3. Zwolnić lekarzy z konieczności zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia, o ile taki wniosek można spełnić w sposób zgodny z prawem.

4.4. Jeśli ubezpieczony złamie jedno z wyżej wymienionych ustaleń, ubezpieczyciel będzie zwolniony ze zobowiązania do wypłacenia świadczeń, chyba że wyżej wymienione naruszenie ustaleń nie zostanie spowodowane ani umyślnym działaniem ani rażącym zaniedbaniem. Jeśli naruszenie rzeczywiście zostanie spowodowane rażącym zaniedbaniem, ubezpieczyciel jednakże nadal będzie zobowiązany do wypłacenia świadczeń, o ile wyżej wymienione naruszenie nie wpłynie ani na stwierdzenie ani na zakres świadczeń, które ubezpieczyciel musi wypłacić.


5. Grupy osób (załoga)
W kontekście punktu 1.1. ubezpieczyciel jest również zobowiązany do wypłacenia świadczenia jeśli ryzyka opisane w punktach od 1.5. do 1.7. dotyczą także grupy osób określonych w polisie ubezpieczenia (załogi).

W przypadku szkody musi zostać przedłożona lista załogi z nazwiskami członków załogi, która została złożona w agencji.


6. Brak skippera/ przerwanie podróży

Ubezpieczyciel zrekompensuje:

6.1. Koszty odwołania rejsu (brak skippera) należne firmie czarterującej ze strony ubezpieczonego i powstałe wskutek nie skorzystania z jachtu spowodowanego jedną z poważnych przyczyn wymienionych w punktach od 1.5. do 1.7.

6.2. Niewykorzystaną część kosztów czarteru, gdy rejs zostanie przedwcześnie przerwany ze względu na jeden z poważnych powodów wymienionych w punktach od 1.5. do 1.7., o ile kontynuacja czarterowanego rejsu nie była możliwa (brak skippera).

6.3 Niewykorzystaną część swoich przypadających kosztów czarteru, gdy rejs zostanie przedwcześnie przerwany ze względu na jeden z poważnych powodów wymienionych w punktach od 1.5. do 1.7.. Udział ten obliczony zostanie według stosunku procentowego względnie według rzeczywistych kosztów odnoszących się do osób, które znajdują się na liście załogi zdeponowanej w Yacht-Pool lub u czarterującego.


7. Wypłata odszkodowania
Gdy obowiązek świadczenia ze strony ubezpieczyciela zostanie uzasadniony i sprecyzowany co do wysokości, to wypłata odszkodowania musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl