UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SKIPPERA

Szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia YACHT-POOL
jachtów czarterowanych  PL01

1. Opis ryzyka

1.1. Ubezpieczenie pokrywa prawną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wynikającą z posiadania i wykorzystywania jednostki pływającej służącej do uprawiania sportów wodnych czarterowanej dla celów prywatnych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (AHVB / EHVB 1995
) oraz szczegółowymi zasadami określonymi poniżej.

1.2. Ubezpieczony będzie ubezpieczony jako:

· skipper

· sternik

· oficer wachtowy

· oraz jako członek załogi.

1.3 Suma ubezpieczenia jest zmaksymalizowana raz w ciągu roku ubezpieczeniowego.


2. Koasekuracja (współubezpieczenie)

2.1. Ubezpieczenie obejmuje również współubezpieczenie wszystkich członków załogi ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia będzie także pokrywać prawnie uzasadnione roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej pomiędzy członkami załogi dotyczące obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, w przypadkach, w których roszczenia będą przekraczały kwotę 150 Euro na jedno zdarzenie powodujące wystąpienie szkody.

2.2. Rażące zaniedbanie
Uszkodzenie czarterowanego jachtu (włącznie z wyposażeniem i rzeczami przynależnymi, takimi jak ponton/szalupa oraz silnik zaburtowy), wynikające z rażącego zaniedbania, są pokrywane o tyle, o ile rekompensata za takie szkody musi zostać wypłacona osobie trzeciej w oparciu o wyrok sądowy lub ugodę, na którą ubezpieczony jednoznacznie wyraził zgodę. W tym zakresie ubezpieczony będzie odpowiadał za współubezpieczenie w wysokości 2.550 Euro.
Tego rodzaju uszkodzenia objęte są ubezpieczeniem w wysokości maksymalnie do 1 miliona Euro rocznie.

2.3. W szczególności objęte zakresem ubezpieczenia są roszczenia członków załogi wobec ubezpieczonego.

2.4. Objęta zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z holowania narciarzy wodnych  oraz kite-surferów.

2.5. Objęta zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z korzystania z pontonu/szalupy stanowiącego wyposażenie czarterowanego jachtu.

2.6. Objęte zakresem ubezpieczenia są szkody majątkowe poniesione wskutek zdarzenia związanego z odniesieniem obrażeń ciała przez ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia wyniesie każdorazowo 51.200 Euro za jedno zdarzenie powodujące wystąpienie szkody oraz będzie ograniczona do łącznego świadczenia w wysokości 102.400 Euro za wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem w trakcie jednego roku ubezpieczeniowego.

 

3. Nie objęte ubezpieczeniem są:

3.1. Odpowiedzialność cywilna narciarzy wodnych oraz kite-surferów.

3.2. Odpowiedzialność z tytułu strat powstałych w trakcie uczestnictwa w wyścigach łodzi motorowych oraz związanych z takimi wyścigami biegach treningowych.

3.3. Uszkodzenie czarterowanego jachtu, włącznie z wszelkim wyposażeniem, pontonami/szalupami lub innymi rzeczami przynależnymi, o ile nie są one objęte współubezpieczeniem wymienionym w punkcie 2.2. (np. straty nie będące wynikiem rażącego zaniedbania).

3.4. Uszkodzenia silnika o ile są spowodowane jego nieprawidłową eksploatacją.

3.5. Szkody wynikające z działań nielegalnych (przestępstwa celne, zażywanie narkotyków, itp.).

3.6. Brak zwrotu poniesionych kosztów za uszkodzenia okularów, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów, fotografii lub aparatów fotograficznych.

3.7. Brak zwrotu poniesionych kosztów w przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej ze strony osób pozostających na utrzymaniu lub partnerów życiowych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ubezpieczonym i/lub członkami załogi.

3.8. Rejsy przewozowe i szkoleniowe, o ile nie zostaną one uzgodnione w inny sposób. 


4. Posiłkowość

4.1. Inne polisy ubezpieczeniowe, zwłaszcza związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przy uprawianiu sportów wodnych mają pierwszeństwo przed niniejszą.


5. Warunki szczególne

5.1. Zezwolenie na prowadzenie

Jeśli na prowadzenie danej jednostki pływającej służącej do uprawiania sportów wodnych wymagane jest oficjalne zezwolenie, a osoba prowadząca daną jednostkę w czasie wystąpienia zdarzenia powodującego wystąpienie szkody nie posiada wymaganego przepisami zezwolenia, w takim przypadku ubezpieczyciel będzie zwolniony z wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.

5.2. Jednakże ubezpieczyciel musi wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe ubezpieczonemu, jeżeli ubezpieczony miał powody zakładać w dobrej wierze, iż osoba prowadząca i odpowiedzialna za jednostkę posiadała takie zezwolenie, lub jeśli jednostka prowadzona była przez osobę do tego nie autoryzowaną.


6. Szkody powstałe w wyniku kolizji

6.1. Wyłączone z pokrycia ubezpieczeniem są roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wynikające z uszkodzenia jednostki pływającej służącej do uprawiania sportów wodnych oraz innych obiektów pływających lub stacjonarnych powstałe w wyniku kolizji lub nieprawidłowej nawigacji, jeśli i o ile ubezpieczyciel statku (casco) zobowiązany jest do dokonania zwrotu kosztów. 


7. Szkody powstałe za granicą

7.1. W odróżnieniu
od pkt. 5.1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (AHB): Objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialność cywilna wynikająca ze zdarzeń powodujących wystąpienie szkody w dowolnym miejscu na świecie. Ubezpieczyciel wypłaci wszystkie świadczenia w Euro. Zobowiązanie ubezpieczyciela zostanie uznane za wypełnione, kiedy odpowiedniej krajowej instytucji finansowej zostanie wydane polecenie zapłaty kwoty w Euro. Stosunki umowy podlegają uregulowaniom prawa niemieckiego.

7.2. W odróżnieniu od pkt. 6.5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (AHB): Jeśli jednostka pływająca służąca do uprawiania sportów wodnych zostanie tymczasowo zatrzymana do depozytu w zagranicznym porcie wszelkie zabezpieczenia gwarancyjne  lub inne formy zastawu stanowić będą wyłączną odpowiedzialność ubezpieczonego.

7.3. W odróżnieniu od pkt. 7.9 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (AHB): W przypadku zdarzeń powodujących powstanie szkody na terenie USA lub Kanady, wydatki opłacone przez ubezpieczyciela zostaną odliczone od kwoty ubezpieczenia jako wypłacone świadczenie.

Koszty stanowią: Honoraria dla adwokatów, ekspertów i świadków oraz koszty sądowe, koszty poniesione w celu uniknięcia lub zredukowania straty albo wynikające z poniesionej straty, jak również koszty raportów/wycen strat, koszty podróży nie spowodowane przez samą instytucję ubezpieczeniową. Znajdzie to zastosowanie nawet wtedy, gdy koszty zostaną poniesione na polecenie ubezpieczyciela. Wyjęte spod ochrony ubezpieczeniowej są roszczenia o odszkodowanie o charakterze odszkodowania karnego, zwłaszcza tak zwana nawiązka odszkodowawcza. Wykluczone ponadto są roszczenia wynikające ze szkód dla środowiska naturalnego, takich jak zanieczyszczenie środowiska lub inne niekorzystne zmiany dla gleby, powietrza lub wody (włącznie z wodami gruntowymi), zagrożenie hałasem oraz inne szkodliwe działania.


8. Szkody wyrządzone zbiornikom wodnym

8.1. Pokryte zakresem umowy ubezpieczeniowej, przy czym szkody majątkowe traktowane będą jak szkody mienia: Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za pośrednie lub bezpośrednie skutki zmian składu fizycznego, chemicznego lub biologicznego wody włącznie z wodami gruntowymi (szkody wyrządzone zbiornikom wodnym), z wyłączeniem następujących szkód wyrządzonych zbiornikom wodnym:

8.2. Szkody wywołane wprowadzeniem lub zrzutem do zbiorników wody materiałów szkodliwych dla wody, lub innym celowym działaniem na zbiorniki wody. Zachodzi nawet wtedy jeśli wyżej wymienione wprowadzenie lub zrzut były konieczne dla ochronienia innych prawnych interesów.

8.3. Szkody spowodowane wyciekiem lub wylaniem paliwa lub innych płynów z uszczelnień zbiorników, urządzeń paliwowych lub maszyn znajdujących się na jednostce pływającej. 

8.4. Wyłączone z zakresu ubezpieczenia są roszczenia w kwestiach odpowiedzialności cywilnej przeciwko osobom (ubezpieczonemu lub jakimkolwiek innym osobom objętym współubezpieczeniem), które spowodowały szkodę poprzez celowe odstępstwo od ustaw, rozporządzeń chroniących zbiorniki wodne, od publicznych rozporządzeń albo dyrektyw wydanych ubezpieczonemu.

8.5. Wyłączone z zakresu ubezpieczenia są roszczenia w kwestiach odpowiedzialności cywilnej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań wojennych, wrogich czynów, wewnętrznych zamieszek, strajków generalnych (na terenie Polsce lub każdego z landów) lub wynikające bezpośrednio z rozporządzeń lub działania władzy wyższej. To samo odnosi się do szkód powstałych na skutek działania siły wyższej, o ile w grę wchodziły będą działania sił natury.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl