Spis zawartości Warunków Ogólnych:

1. Rezerwacja przez YP-FS
2. Opracowanie Państwa Rezerwacji
3. Rezygnacja (sztorno) – Zmiany
4. Zapłata
5. Odpowiedzialność  Prawna  YP – FS
6. Postanowienia dotyczące paszportu, wiz i spraw zdrowotnych
7. Przepisy ogólne

1. Rezerwacja przez YP-FS
„Zaksięgowanie” jest przyjęciem naszej oferty; YP – FS występuje wyłącznie jako pośrednik.
Umowa, która zawiera wybrane przez Was turystyczne produkty i usługi zawarta jest między odpowiednim oferodawcą (np.: towarzystwem lotniczym, hotelem, ubezpieczeniem, wypożyczalnią samochodów, czy towarzystwem podróży) a Wami.

YP – FS nie bierze udziału w umowie i nie jest określony, jako Wasz partner. Usługi YP – FS ograniczają się jedynie do pośrednictwa w sprawie żądanych przez Państwa turystycznych produktów albo usług i kończą się z chwilą przekazania Państwu potwierdzenia zorganizowania tury albo jeszcze innych potwierdzających dokumentów. Wszelkie informacje dotyczące zmian terminu rozpoczęcia i zakończenia wyprawy, zmian dotyczących pośrednich miejscowości, mających jednak znaczenie jako punkty połączeniowe dalej, postanowienia zdrowotne i rozporządzenia dotyczące wjazdu do kraju docelowego, otrzymacie bezpośrednio od oferodawcy. W przypadku znalezienia niezgodności, albo sprzecznych sformułowań w dokumentach potwierdzających, rezerwację prosimy o niezwłoczne  poniformowanie o tym YP – FS.

YP – FS zaleca pilnie, abyście przed korzystaniem z zamówionych przez siebie produktów turystycznych i usług ubezpieczyli je, specjalnie w przypadku wystąpienia okoliczności, przy których ani YP – FS ani my nie możemy pomóc.
Np.:przy zwlekaniu, albo wykreśleniu (sztorno) to leży poza możliwością naszej interwencji. Wszystkie powyżej nazwane przedsiębiorstwa tak samo, jak i towarzystwa lotnicze rozumiane są jako oferodawca w sensie:

OGOLNYCH WARUNKOW (prowadzenia) PRZEDSIEBIORSTWA
OGOLNYCH WARUNKOW (działania) OFERODAWCY

Ogólne Warunki Oferodawcy (łącznie z warunkami transportu towarzystw  
lotniczych działają na podstawie tutaj jeszcze dodatkowo przedstawionych Warunków (prowadzenia działalności) przez YP – FS. W Ogólnych Warunkach (prowadzenia działalności) Oferodawców (specjalnie w przypadku hoteli i wypożyczalni samochodów)  żądania zapłaty przeważyć mogą nad postanowieniami dotyczącymi terminów płatności, odpowiedzialnością prawną, likwidacją, (sztorno) zmianami terminu rezerwacji, zwrotu pieniędzy (wcześniej zapowiedzianego), mogą wystąpić jeszcze inne ograniczenia.Dlatego upominamy – nie lekceważcie Ogólnych Warunków (prowadzenia działalności) i przeczytajcie je z uwagą.

W razie potrzeby zalecamy Wam z określonym oferodawcą (z powodu jego specyficznych „Warunków”) przeprowadzić rozmowy wyjaśniające. 

Loty
Zwróćcie uwagę, że w kontekście usług lotniczych ustalenia umowy, także w ramach już wybranej kategorii ceny są zależne.
Np.: ograniczenie przy kupnie biletu klasy „ekonomicznej” polega na tym, że nie można z niego zrezygnować (sztorno) ani go zamienić.
Loty muszą mieć miejsce w tej kolejności w jakiej zostały przez Państwa ustalone (zarezerwowane). Zwróćcie uwagę, że rezygnacja z części trasy lotu może prowadzić do przepadku dalszych (innych) usług lotniczych.

Państwo są za to odpowiedzialni – zgodnie z ustalonym planem czasowym- żeby powtórnie potwierdzić loty powrotne, a także zachować inne zobowiązania wobec towarzystwa lotniczego bądź oferodawcy.

„Czekowanie” pasażerów za granicą odbywa się conajmniej na 120 minut przed odlotem, w krajowych połączeniach na 90 minut. Niektóre towarzystwa lotnicze żądają potwierdzenia Państwa rezerwacji najpóźniej na 72 godziny przed odlotem.

Jeśli w tym terminie towarzystwo lotnicze nie otrzyma potwierdzenia, to najprzypuszczalniej będziecie wykreśleni z listy pasażerów (sztorno) YP – FS nie opłaca kosztów jakiejkolwiek zmiany połączeń między lotniskiem, a terminalem.

Hotele
Hotele doliczają również do ceny dodatkowo miejscowe podatki. 
Uczestnik wielu lotów i specjalne warunki
Przy załatwianiu rezerwacji macie możliwość naniesienia Waszego numeru uczestnictwa w wielu lotach, albo programach pobytu hotelowego (specjalne warunki).
Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku znajdą zastosowanie Ogólne Warunki (działania przedsiębiorstwa) Oferodawcy.
W tym przypadku można ustalić, że w Państwa rezerwacji jest wykluczeni z części opłat albo kategorii. Powołując się na zawartość  Ogólnych Warunków zwróćcie się do oferodawcy Waszego lotu, albo programu pobytu hotelowego. 

Specjalne życzenia
YP-FS  nie daje gwarancji, że wybrany przez Was oferodawca spełni jakieś Wasze specjalne życzenie, ale przekaże je dalej innemu oferodawcy. Konieczny jest Państwa kontakt z oferodawcą, w celu ustalenia, czy Wasze specjalne życzenie będzie spełnione. 

2. Opracowanie Państwa rezerwacji

„E-Tickets”
Zauważcie, że towarzystwa lotnicze stosują rozmaite reguły jeśli chodzi o  „E-Tickets” YP- FS nie może Wam tu pomóc, jeśli wystąpicie przeciw takim praktykom.

Może tylko Wam zarekomendować, abyście przed rozpoczęciem wyprawy zapoznali się dokładnie z przepisami każdej linii lotniczej. 

Wysyłka biletów
YP – FS wychodzi z założenia, że naniesione przez Was dane są właściwe. YP – FS nie odpowiada za straty papieru , albo „E-Tickets”które powstały w wyniku niewłaściwego ustawienia filtra E-Mail`u, albo błędnych danych adresowych w wyniku czego przesyłka nie możedojść do skutku. To Wy jesteście zobowiązani natychmiast nas poinformować o wszelkich zmianach adresowych, E-Mail-owych, albo numeru telefonu.

Zwróćcie też uwagę, że dane na Waszym bilecie, albo potwierdzeniu rezerwacji muszą się zgadzać z danymi Waszego paszportu. (dowodu osobistego) YP – FS nie wysyła papierowych biletów do adresatów spoza Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Informujcie nas, proszę o każdych utrudnieniach. (np. jeśli Wasze skrzynki pocztowe wyposażone są w zabezpieczenia dostępu). Jeśli nie otrzymaliście biletu(ów) jesteście zobowiązani nas o tym poinformować.

Jeśli z powodu jakiejś innej usługi turystycznej, którą załatwiliście przez  YP – FS, albo innego oferodawcę – bilet(ty) potrzebujecie w określonym konkretnym czasie, jesteście zobowiązani nas o tym poinformować, jeszcze przed zawarciem rezerwacji po to, byśmy byli w stanie załatwić dostarczenie biletu drogą ekspresową.
Nie przeoczcie, że ponowne wystawienie już raz wystawionego biletu podlega określonym regułom i w tym przypadku kosztuje dodatkowe pieniądze.

Wysokość tych kosztów i szczegóły postępowania zależą od poszczególnych towarzystw lotniczych.

Przesyłka drogą pocztową.
Prosimy o nawiązanie z nami kontaktu, jeśli nie otrzymaliście biletów w obrębie 6 dni roboczych po dojściu E-Mail-em potwierdzenia opłaty. Po upływie tych 6 dni koniecznie (natychmiast) zawiadomcie nas o tym. Przy zawiadomieniach, które nastąpią później niż 24 godziny po upływie 6 dni roboczych mogą powstać dodatkowe koszta (ich wysokość zależy od Towarzystwa lotniczego) które musicie ponieść.

Dostarczenie ekspresowe
Przy ekspresowych dostawach nawiążcie z nami telefoniczny kontakt, jeżeli w przeciągu  48 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania opłaty –  nie otrzymaliście biletów. Na dostawę, która nie następuje po upływie 48 godzin  można zrobić doniesienie. W przeciwnym wypadku koszta ponownego  wystawienia biletu ponosicie Wy. Jeżeli nie otrzymaliście biletu z powodu  przeszkód, naktóre nie ma wpływu YP – FS, jakkolwiek Wasza rezerwacja została potwierdzona, to wówczas skontaktujemy się z Wami w celu przeka- zania Wam odszkodowania. Jeżeli jednak, bez omówienia tego z nami, wybierzecie jakieś obce odszkodowanie, to tracicie prawo do różnicy między naszym, a wybranym przez Was. I znów zwróćcie uwagę na to, że niektórzy oferodawcy jako dowód Państwa rezerwacji żądają Wasz zawnioskowany numer rezerwacji, albo jej E-Mail-owe potwierdzenie.

3. REZYGNACJA (sztorno) – ZMIANY
Możliwość rezygnacji (sztorno) albo wprowadzenia przez Was zmian do już podpisanej umowy rezerwacyjnej jest uzależniona od Ogólnych Warunków (prowadzenia działalności) każdego oferodawcy. Zwróćcie uwagę, że u niektórych oferodawców sztorno, albo wprowadzenie zmian do już istniejącej rezerwacji jest możliwe pod określonymi warunkami.

Np. niektórzy oferodawcy wymagają pisemnego potwierdzenia sztorno, albo zmian i  żądają za to opłaty.
Uwaga:   wszelkie zmiany, albo rezygnacja(sztorno) z rezerwacji biletów lotniczych, a także rezerwacji wypożyczonych samochodów – obojętnie od jakiego oferodawcy – prosimy meldować telefonicznie do YP – FS  pod  numerem : + 49(0) 60 21 36 75 80, albo E-Mail-em 
info(at)yachtpoolflights.de
Ten adres E-Mail-owy jest chroniony przez „Spambots“ i wymaga  aktywizacji „Javascript”, żeby można było się nim posługiwać („noscript”).
Musicie wiedzieć, że pomimo Waszego niestawienia się  do „czekowania” (check-in) na lotnisku – płacicie pełną cenę biletu.
Wszelkie zmiany w Państwa rezerwacji trzeba przed przybyciem na lotnisko telefonicznie meldować YP – FS.  Jeżeli otrzymacie E-Mail od  YP – FS potwierdzający zmianę,to dopiero wówczas możecie być pewni, że do  niej doszło. Jesteście odpowiedzialni za to, aby Wasze życzenia ewentualnych zmian porównać z już dokonaną rezerwacją. Dla każdego przypadku zmiany w rezerwacji, albo jej wycofania (sztorno) YP – FS  zachowuje prawo do pobrania opłaty za własne opracowanie powyższych przypadków, a może się przydarzyć, że zmiana w rezerwacji dotknie dłużnika YP – FS albo pomocnicy dłużnika.
Przy rezerwacji połączeniowej (kombi) dotyczącej np. miasta – połączenie lotu i hotelu – obowiązują specjalne warunki, o których w trakcie rezerwacji będziecie na bieżąco informowani. Użytkownik może udowodnić, że nie wystąpiły jakiekolwiek szkody, albo w bardzo małej wysokości.

Końcowa opłata nie zawiera kosztów, za opracowanie, albo sztorno, które przypuszczalnie inny oferodawca będzie żądać.                  

4. Zapłata
Jeśli YP – FS przedstawi świadczenia na rachunku łącznie z opłatą – to dzieje się to w imieniu oferodawcy. W tym przypadku YP- FS ma upoważnienie oferodawcy, żądania -  na drodze poza sądowej i sądowej (jeśli to konieczne)- urzeczywistnić.
Loty i opłata za wypożyczenie samochodu z momentem zaksięgowania są do opłacenia w pełnej wysokości. Przy rezerwacji samochodów żąda się dodatkowych opłat (np. ubezpieczenie pojazdu, wynajętego kierowcę, albo dodatkową ilość kilometrów). Szczegóły znajdziecie w Ogólnych Warunkach Wypożyczalni Samochodów.
Za loty i wypożyczone samochody YP – FS pobiera opłaty.

Jednak – jeśli sami wybierzecie taką możliwość – opłata może nastąpić bezpośrednio w wypożyczalni, w danym miejscu. Opłaty hotelowe, są zgodnie z przepisami do uiszczenia w danych hotelach. Sposób zapłaty można zrealizować na drodze trzech różnych rozwiązań:

a.      pełna opłata przy zaksięgowaniu

b.      wpłata części przy zaksięgowaniu, a reszta przy check-out

c.      pełna opłata przy check-out

O istniejących sposobach opłaty będziecie informowani przy okazji każdej oferty.

Opłaty za wszystkie inne turystyczne produkty i usługi są ściągane przez zaiteresowanego oferodawcę. YP – FS, jeśli to konieczne, przekaże Wasze karty kredytowe zainteresowanemu oferodawcy. Przed otrzymaniem pełnej opłaty zarówno YP – FS, jak i zainteresowani oferodawcy nie mają obowiązku wydania Wam: biletów,potwierdzeń, ulg w opłatach, albo innych zaświadczeń turystycznych. Jednakże użytkownik jest w każdym przypadku zobowiązany do wniesienia umówionych opłat za określone usługi. Częściowe opłaty nie są przyjmowane.

Opłaty na podstawie odpisu z konta
Ten rodzaj zapłaty jest dostępny tylko dla tych użytkowników, którzy dysponują kontem na terenie Niemiec. Przy wyborze tego środka płatniczego wymagane jest Wasze upoważnienie  YP – FS do ściągnięcia pieniędzy z Waszego konta. Przedtem jednak wymagane jest upewnienie, czy na koncie znajduje się dostateczna ilość pieniędzy. W przypadku, na początku zgody, a później odmowy tej metody płatniczej YP – FS zachowuje prawo do obciążenia Was ewentualnymi kosztami, albo do zażądania innej metody zapłaty. Przy zapłacie z konta YP – FS zastrzega sobie zachowanie nadpłaconych pieniędzy do momentu przyjęcia (zaksięgowania) ustalonych kwot.

Opłata kartą kredytową
Ten rodzaj zapłaty jest mile widziany, jeśli uprzednio został omówiony z YP – FS.

YP – FS zastrzega sobie prawo do policzenia dodatkowych kosztów powstałych w wyniku zaksięgowania opłaty przez oferodawcę. Jeśli to nastąpi, będziecie o tym poinformowani.  

YP – FS zastrzega sobie prawo do przerzucenia na Was ewentualnych kosztów związanych z użyciem samej karty kredytowej.

Zwrot pieniędzy
Zwrot pieniędzy jest oparty na tej samej zasadzie, co już dokonana wpłata i zawsze dotyczy tej osoby, która jej dokonała. 

5. ODPOWIEDZIALNOSC  PRAWNA  YP – FS

YP – FS odpowiada tylko w przypadku zawinionego solidnego niedbalstwa, przejętych gwarancji i naruszenia kardynalnych obowiązków  wynikających z umowy.

Przy niewielkim niedbalstwie naruszenia kardynalnych obowiązków odpowiedzialność YP – FS  ogranicza się do pokrycia typowych dla umowy,a wcześniej możliwych do przewidzenia szkód do wysokości zaksięgowanej opłaty. YP – FS  nie odpowiada w tych przypadkach za

średniej wielkości szkody wynikające z następstw niedoboru, przepadnięcia zysku, albo oszczędności. Pretensje użytkownika przeciwko YP – FS  ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku. Przedawnienie rozpoczyna się z dniem, w którym zaksięgowane turystyczne produkty albo usługi – kończą się.

Wszystkie wyjątki i ograniczenia odpowiedzialności prawnej kończą się w przypadku śmierci, obrażeń ciała, albo strat zdrowotnych. YP – FS  nie bierze odpowiedzialności za realizację przez oferodawcę usług i za produkty turystyczne.

YP – FS  nie daje gwarancji za przydatność, albo jakość przekazanych turystycznych produktów i usług. 

6. Postanowienia dotyczące paszportu, wiz i spraw zdrowotnych 
Informacje o sprawach paszportowych, wizowaniu się i sprawach zdrowotnych zawarte na tej Web-stronie dotyczą podróżnych tylko z niemieckim paszportem. Wszystkich innych prosimy o kontakt ze swoimi ambasadami, albo władzami krajowymi.

7.  OGOLNE ZASADY KORZYSTANIA  Z  WEB – STRONY

  • użytkownik musi mieć ukończony 18-sty rok życia
  • użytkownik musi zapewnić, że wszystkie przekazane przez niego informacje dotyczące jego samego, bądź współtowarzyszy podróży odpowiadają prawdzie
  • web-strona nie może być użyta w celach spekulacyjnych,  do błędnego , albo oszukańczego księgowania danych.
  • web-strona i jej zawartość nie może być przez użytkowników zmieniona, powielana, przekazywana dalej, sprzedana, opublikowana, albo jeszcze w inny sposób wykorzystana
  • użytkownik zobowiązuje się YP – FS  (i związanymi z nim przedsiębiorstwami, partnerami, współpracownikami) informować o jakichkolwiek działaniach osób trzecich, które nie są zgodne z prawnym wykorzystaniem web-strony

Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zaksięgowanych opłat, albo związane z reklamacją, albo rozczarowaniem jakimiś produktami turystycznymi, czy usługami – na-wiążcie z nami kontakt. Złą jakość usług reklamujcie u ich oferodawcy , jeśli tam przebywacie i informujcie nas o tym. Jeżeli w czasie Państwa wyprawy macie dodatkowe pytania związane dotyczące zaksięgowanych opłat skontaktujcie się z „Działem Klientów”  YP – FS  podając numer Waszego zaksięgowania (rezerwacji).

Ważne jest, aby wszystkie sporne kwestie roztrzygnąć najdalej do miesiąca od przewidzianego zakończenia Państwa wyprawy. Jeśli żądacie jeszcze innych informacji przekażcie je nam na piśmie. To jest konieczne, aby móc sprawdzić oferodawcę, a także Wasze problemy, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności.

Wasz obowiązek powściągliwości przy ocenie produktów turystycznych i usług powinien stępić ostrość Państwa oceny i tak się dopasować, by nie przeszkadzać innym i nie narażać samych siebie na straty.

W innym przypadku musicie się z tym liczyć, że oferodawcy (np. towarzystwo lotnicze, albo jego personel) albo YP – FS  wymówi Wam umowę (bez pokrycia strat) i dalsze korzystanie przez Was z turystycznych produktów i usług będzie od zaraz wykluczone.

W tym przypadku jesteście zobowiązani do wyrównania ewentualnych szkód, które mogą powstać w wyniku takiego postępowania.

YP – FS  daje ( na swej Web-stronie) wszystkim do dyspozycji Ogólne Informacje które stanowią orientację dla użytkownika. Ogólnymi Informacjami są wszystkie dane z wyjątkiem tych, które dotyczą wyprawy i powiązanych z nią kosztów, produktów turystycznych, usług i podatków. Musicie się jednak liczyć i z tym, że Ogólne Informacje mogą w każdym czasie ulec zmianie. Dlatego jest sensowne być w kontakcie z własną ambasadą, albo Turystycznym Biurem Informacyjnym, aby ustalić w sposób pewny aktualność podanych zu informacji.

Przepis prawny Wspólnoty Europejskiej nr.:261/2004

Wasze prawa dotyczące kompensacji oraz pomocy pasażerom lotniczym w przypadku anulowania lotu, albo jego wielkiego opóźnienia.

Jeżeli zarezerwowaliście start, albo lądowanie na lotnisku jednego z państw Wspólnoty Europejskiej, a towarzystwo lotnicze (z którego usług korzystacie) posiada odpowiednie zezwolenie, które zostało wystawione też przez członka WE, to pod określonymi warunkami macie prawo skarżyć to towarzystwo o odszkodowanie z powodu anulowania lotu, albo jego wielkiego opóźnienia. 

Zamknięcie dostępu do Web-strony albo usług-online przez YP – FS jest uzasadnione tylko dla tego użytkownika, którego umowa, z ważnych przyczyn została wymówiona.

Firmy kooperujące z YP – FS  są właścicielem wszelkiej ochrony prawnej „Software”, którą stawia do dyspozycji (download) użytkowników,  YP – FS.

Bezprawne wykorzystanie, powielanie, albo dalsze przekazywanie „Software” jest jednoznacznie zakazane.Korzystanie z „Software” może być uzależnione od posiadania licencji i zachowania jej warunków. Jeśli jednak nie istnieje wymóg posiadania licencji, jej właściciel przekazuje na użytkownika prawo do prywatnego korzystania z „Software”, jednak bez prawa do dalszego ich przekazania, tak, że korzystanie z „Software” ogranicza się wyłącznie do korzystania zgodnie z umową, celem dostępu i jest zgodne z Ogólnami Warunkami. Jakiekolwiek skopiowanie „Software” na inny server, albo dysk jest jednoznacznie zabronione.

Nieważność pojedynczych postanowień
Nieważność pojedynczych postanowień umowy o świadczenie usług turystycznych nie narusza ważności całej umowy.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl