UBEZPIECZENIE KAUCJI CZARTERU

Warunki YACHT-POOL / PL01

1. Ryzyko ubezpieczone

1.1. Jeśli firma czarterująca będzie miała prawo wysunąć roszczenia pod adresem osoby (osób) ubezpieczonej (-nych) z tytułu szkód wyrządzonych czarterowanemu jachtowi, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości kwoty spowodowanej szkody, jednakże maksymalnie do sumy ubezpieczenia określonego we wniosku. Udział własny ubezpieczonego w każdym zdarzeniu powodującym wystąpienie szkody wynosi 5% kaucji lub najniższej szkody, jednakże przynajmniej 50 Euro. 

1.2 Ustalenia dotyczące korzystania/ odstąpienia lub inne pomiędzy czarterującym i wynajmującym jako osoby prywatne wymagają  każdorazowo wcześniejszej zgody ubezpieczyciela i muszą zostać przedłożone przy składaniu wniosku w Yacht-Pool.

1.3 Zaznaczona suma kaucji nie może być niższa niż ta uzgodniona w umowie czarteru.

1.4 Ubezpieczenie kaucji nie zwalnia od obowiązku zdeponowania kaucji w bazie.


2. Osoby ubezpieczone
Ochronę ubezpieczeniową otrzymują skipper jako właściciel polisy i upoważnione osoby z załogi jako osoby objęte współubezpieczeniem. 


3. Zasady dotyczące szkód
Następujące dokumenty muszą zostać przedłożone jako dowód na poniesienie szkody:

  • rachunek w oryginale,
  • pokwitowania poniesionych opłat,
  • szczegółowy opis w jaki sposób doszło do wystąpienia szkody. Skipper i wszyscy   członkowie załogi muszą potwierdzić ten opis własnoręcznymi podpisami,
  • umowa czarteru (kopia),
  • listę załogi (kopia).


4. Wyłączenia 

4.1. Ubezpieczyciel będzie zwolniony ze swojego zobowiązania do wypłacenia odszkodowania, jeśli wypadek przewidziany w umowie ubezpieczenia spowodowany został umyślnie lub jest wynikiem rażącego zaniedbania. Ryzyko związane z regatami jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia, o ile nie postanowiono inaczej.

4.2. O ile nie zostanie to uzgodnione inaczej w polisie ubezpieczeniowej, ubezpieczenie kaucji nie będzie znajdować zastosowania wobec skipperów, którzy organizują własne czarterowane rejsy dla zysku lub wykorzystują jednostkę pływającą dla innych korzyści majątkowych.

4.3. Uszkodzenia silnika oraz mechanizmu skrzyni biegów nie podlegają współubezpieczeniu.

4.4. Podczas zdawania jachtu skipper zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie, iż jacht został zdany w stanie wolnym od wszelkich uszkodzeń. Późniejsze żądanie zwrotu kaucji nie może zostać uznane.


5. Dalsza podstawa umowy
We wszystkich pozostałych kwestiach rozstrzygające będą postanowienia prawa ubezpieczeniowego.

YACHT-POOL Polska - Ubezpieczeniowe Uslugi  |   Agencja: Daniel Prusinski  |  Posthalterring 7  |   D-85599 Parsdorf  |   Telefon: 0048 88 48 35 888   |   skipper@yacht-pool.pl